saçma girdi

 1. 1
  ░█▀▀█ ▒█▀▄▀█ █
  ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ █
  ▒█░▒█ ▒█░░▒█ ▄
 2. 2
  (bkz: vay amk)
 3. görsel
  black king bar
  #978432 | 29/09/2016 01:34
 4. 3
  0
  gitmesek mi

  h̸̦̬͈̯̰̘͆̏͂͂͌̂̓͆̕͟͡ḙ̠͕̻̤̲̬̪̦͖̱̝̘͒̓ͩ͂̓̽̈́͜ ̵̴̢͎̱̬̫͔̞͇͎͎̝̬̭͕͓̬͔ͣ̀̐ͮ̉ͥwͩ̔̃̏ͨ͑̍͋̆̏ͣ͏̻̬̮̝͍͇͕h͆́̈ͯͬͬ͐̄ͩ̒́ͭ͂͂ͮ̚҉̴̡̠͚͖̯̘̫̘̠oͭ̈̆̎̇̅̈́͌̒̅͗̒͊̑̓̊̈́̚҉͏̡̯͕̺̺͕̖̝͙ ͭ͐̀ͨ͒ͯ̍̽̈́̋ͨ͒͜͞͡҉̜̥͕̥̫̠̟̦͕̪͍͍̯̪͔̘̰͉ẁ̸̷̵̢̩̖̼͎̮͇̝̱̭̠͕̲̠ͭ̽͋̿̀ͨͣ̉͘ȃ̴͓͕̰̞͖̹̟͎̞̈́͒ͭ͆ͧ́͋͗̒̍ͧ͌̇͡ī̢ͫͨ͐ͦ̈͐ͧͦ̆͗́̈́͘҉̹̜̤̲̞̭̻t̡̨̛̗̹̫̩̤͎̲͍̪̭̖̮̥̲̱̟͉͇ͭ͐ͧ̓ͦ́̈́͋̑̐ͯ̀͋́ͅsͨ͒ͯ̔ͤͨ͏̸̛̻͍̗̠̻͈̤̤̰͖͘ ̿͋̐̃̄ͨ̓҉̷̷̙̲̲̝͕͚̤̝͖̥͇̮͠b̢̢͎̝͍̹̭̞̤̦̦̙̳̅̏ͦ͆͑̎̽́̔̌̀̚̚͢͜e̎̄̄̇̾̋̆ͦ́̊ͦͦ͟҉͖͈͚̜̩͎̜h͇͔̻̫̋̇̆ͨ̌ͨ̍ͭ̓͋͐̍̏ͣ̓ͤ͑̋ͬ̕͢͝ͅi̧͉̦̺̭̻̙̜̰̞̣̎̑ͩ̌͛̄͐̇͆̈́́̚̕n̦̖̹̮̟̭͓͍̗͕̰̤̜̠̄̃͗̿̑͌̄̏̅ͤ͂̀͆̀ͅd̗͙͈̬ͫͦ̚̕͡ ̔̽̓̆͑ͫ̋͒̋͊҉̷̨̟͇̟̹͎͇̤͕͘͟t̝̪͇̺̺̯̜͉̼͇̭̼̿ͪ̂̌̌ͮ͐̂͋̐̚͢ḧ̂͂̔̃̍̑ͨ̅͋͏̛͖͈̫̪̝̖̟͖͉͕̣̭̹̤̺͔̀e̴̛ͮ̉͗͒̾̑̌́̚͏͚͚̦͙͝ ̵̸͖̱̟͉̥͇̻̎̌̐̌ͧ̽͂̄̐̅̔͂ͬͨ̅̽́ͅw̸̴̛͚͇̹̝̱̳͙̖ͨ͊ͫ̔̂͛͑͐̈͊̕ȃ̴̶̤̳̣̦̰̳ͣ̽͗͗̊͒̏́l̴̖̣̮̝̰̩̜̩͈̪ͯ̔ͣ̈ͬͥ̐̏̈́ͭ͂͢l̩̻̦͙͎̙̣̝̰̋ͩ͆ͦͦ̓ͤ̒̇͠.̴̸̢̧̤͕̱̭͓̭̲̠̠̲̰͕̘̦̟͇̊͊̈́ͭͫ̇͋̒ͯ̑̆̾͂̿̃͌͡͞ḙ̻̤̞̰̮͎̉̿ͭ̑̾̀́̚͠ṕ̄͋͂̉̾̉̆̒͆ͥͫͧͪ̓͡͏̷̦̰̲͚̳̻̯̦͓̜̪̜̠̩͓̹͙͜ȑ̛͌͒̒̑ͦ̆҉҉̲̱̥͚̩͠eͭͬ̉̆̂͋͆͒̐̐̿̐ͪͯ̄͛̊͟҉̵̖̰̯̜̝͈̖͈̼͚͉̟͍̟̝s̡̥͚̞̫̹͖̳̉̿͌̐ͣ͂ͫ̔̊ͪ͑́̀ͅė̷̸͊̆̅̎ͬ̌̿̆͐̆͐͛̈̒ͦͦͪͯ̀҉̰͓̘̹n̷͚̻̦̩̹̯̬͖̭̯͕͇̠͍̼̙̙̖͗́͛͋̀̿ͫ̀ͬ͑͋̌̆ͫͣͯ͆̊̚͢͜͝t̤̗̼͙̣͉̙̖̟̩̗͕͛͆̀ͧͨ̋ͨ͆̌͑̂̈̃͂̿ͯ̚͘ͅị̧̛̼̯̣̻̠̳͆͑̒͐ͬͬ͒̃̈͊̅ͪͮ̌ͮ̐̂ͯ̎͡n̷̨̨̩̗͔͔̗͔͔̹̞͉͎̠̔̋͊͆̿̄̑͢͞g̵̢̧̟̟̺͍̞͖͆̈́̏̾̊̈́͐͑̑̀́̽̈̚͡͠ͅ ̶̛͉͔͚̩̠͎͕͎͔̟͎̬̬͌ͮͨͧͩ͑ͣ͗̃̅́͝͠c̷̶̾ͯ̾ͣ̄̌͟͝͏̭̦̳̯̖͕͎̗ḩ̰͚̘͚̲̺̮̠̮̬̣̩̯̏͆͌ͬ̍ͫ̓ͤ̈́ͣ̏ͫ̽͢͢͞͝a͒ͮͣ̑̓ͨ̉ͫ͏̷͎͔̟̘̱͉̪͚̫̣̗͘͟͡ơ̷̡̈́̒ͭ̓͗̾ͮ͆̆̕͏̟̭̦̝͈̻̰͖͚̦̜s̴̨̍̂̒ͭ̉̂̐̄͂͂͗̒͏̨̱̗͓̝̟̬́.̧̠͕̲͈̻̮͈̪̫͍̜̙͖̝̝͎͌̎͋̿ͬͤ̊ͣ͆͟͢ͅ
  ̣͓͇̞͇̰͖̥͋̋̐ͬ̈̌̾̈́ͤ͜͠
  ̸̨̛͍̬͖͇̗͓̞̭̩̰̅ͯ̍ͩͦ͛̈͑ͤ͗ͤ̈̅͐͌͐ͣ͛͊̀ḭ̸̺̮̝̉͊̉ͪ̔̅̄̀̊͑͜n̡̻̳̥͎̮͎̹̞̬̦͙͈̰̙̘ͭ͛͒̈́͒̂̓̐̄̉ͫͯ̈͑̎̇̿́͘v̸̸̡̒͒ͬ̀̆͌͏̱̖̭͠ǒ̄ͪ̿̏͑̅̆̉̓̏͑̾ͮ͏̵̶̧̛͉͇̪̖̲̱̭͖̟͉͈ķ̙̤̥͙̫̹̣ͪ̾̂̾̏͑̿͆ͭ̿ͣ͗̽̓̕͜i͑̓̂̿̀ͨͩ̊̌͂́͐̏́̍́҉̬̦͇̯͎̗͉̲͜n̨̰̞͈͕̠͖͚͈͙̈ͦ͋̓̇̐̉ͪ̐̈̐ͦͦ͑ͨ͐̿ͥ̚͜ģ̡͚͎͙̬͇̤̪͉̫͎͇̠̟̗̤͕̐͆͂͒̇ͦ̊ͪͯ̂̔̽͗́ͣ̚̚͝ͅ ̋͗̍͒̋̒͋͊̆ͪ̒͐̿͂ͨ҉̖̦͓͍͈͍̗͔̣͇̮̻̰̀͢͠ẗ̰͕̰̳̯̙̟̲͚̬͖̘̘̮̑ͯͪͬ̃̀̕͜͠͝h̷̨͍̯̱̻͉̮̘̣̟̤͓̭̺̠̬͓͗͋̑̎̄̈͂̕ȩ͇̰̼̰̠͍̬̝̋͛̑̌̽ͣ͗ͨ̀ ̢̙͓̥̥̖͇̯̻̠̦͈̗̤̇͐ͫ̇̂̂̈̕̕͟͜ͅfͤ̐̊ͭ̔͛ͥ҉̯̙̬̣̙͎̺̤̺̠̫̠͔̣̻͈͉́͟͜e̡͓̻͓̟̤̮̤̦͇̻̘̦͔͙̠̪̰ͭ̈̂͂̾̉̈́̊ͬ̐́̉ͮ͢e̵̘͙̯̺̻̟̜͉͔̜ͤ̿ͨ̋̆ͣͦͣͫ̀͊ͥ́͟͝l̸̡͖̗̜͕̙̟̥̲̥͈̲̜̽̇ͥͮ̈͆ͭ̇ͦ́̿͌ͮͣ̇̀̕̕i̴̧͍͈̭̪̻̫̤̗̣̪͓͔͚̻̩̜͔̾̊͑͑̈́ͧ͆̔̎̌ͫͭͪ̏ͩ̉͛̎̊ͅn̴̷͓̱̠̙͚͓̙͖͉̩͎ͨ̉̎̔́̔̑̓́̅͑͋ͮ̒͑́ͩ̓ͣgͦ̐͑̓ͮ̓̊͏̶͉̭̫͓̖͎͎̬̲͔̞̳̟̤̖̮̀́ͅͅ ̷̵͙̯̻̯͇͙͕̬͕̖͖̼͍̖̤͈̰́ͭ͑ͮ̊ͦ͞ǫͥ͐̌̎̇͗ͥ̂̆̈͊ͤ́̐͆̇̚͏̮͎̳̮̹̗̭͔͇̣̲̤̝͎̟̀͝f̸̤̥͉̮̠͇̻̘͈̭̻̻̞͚͖͖̹̺̔͛̔͗͋͊͒̆̂ͩ͊͌́̌̐͜͟͞ ̛̬̻͚̭̜̒ͥͣ̐̏͘̕͞c̭͇̠̲̗̺̹͍͚̖͙̜̣̱̞̻̬͙͛̍̏̽ͥͯ̕͠ͅh̼͚͔̖͔͈̹̹̗͈̱̟͎͖͈̳͓̿ͧ̐ͦ̾͋ͣͨ̀͘͜͞a̵̷̵͚̪͈͕̯͕͖̯̙͚͖͎̮̤̩͓͎̲͆ͤ͂̊̑͒̉̃͋̄̾ͫ͊̇̃̌ͧ̊͟͞ǫ̣̲̼̭̞̞̠͚̙̬̙͇̺ͧ̿͒͆ͥ̒͗ͭ͑͒̍̍͟s̴̢̧̯͓̩͙̲̙̩͎̺̏ͦͮ̑̾̈́͐̀̚.̡͚̼̮̪͚̘͇͔̤̫̦̹̹͕̈́ͪ͆̄̽̾̏ͫͥ͐̍̏ͨͯͬ̀͘͜͜
  ̷̶̟̦̤̘̥͍̹̫̞͚̉̒͗͗̈̔̇̏ͫ̆̇̉ͧ̓̈̆ͪ
  ̸̩͎̲̠͇̐̃̇̑͌̽̂̇́ͥ͂̑ͣ̈̈́ͨ́̕w̢̡͚̞̜̗̩̰͓͍͖̼̆͗ͥ̈̓͌͊͌͋̐͆̔͟ͅi̸̧͕̜̞ͦͣ͐͑̌̈̏͗̇̑͊͆̑̚t̨̰̜̭͙͎̻̣̘̳̜̮̫ͥ́̅͊̃̇͝͝ȟ̰̦̠̭̜̤ͦͨ̇̐ͯ̈ͭ̐ͪ̄ͥ͊ͪ͐ͤ́ͅ ̰̞̪͚̙̬̹̹̙̜̪͂̏͛̿̈́͒ͬ͌̈́́ͤ̎̇̏̋̕͜ọ̵̟͇̭̣̥̍̀̋͊ͤ́̚ư͔͇̼̩̱̫̻̗̩̻̮̟̞̞ͥ̿ͩ̃ͥͧ̆͌̊ͪ̀̐ͩͥ̅̚͡͝ţ̖̯̬̝͉͍͈͖̝̖̘̹̲̣̻̘̑ͣͩͦ̐͋̔̄̓̑̓ͫ̂ͦ̅̅ͧ͢͝ ̴̷̷̗̻͕̠̮̜͙͚̹̲̰̈́͂̆͒͂̓͒̄̀̌̕͠o̢̢̻̠͔̣͔͙̭̹̣ͦͪ̓̆ͧ̍̊ͤͨͣ͂ͬ̆̉ͭ̍̂̂́r͗̔̈́͂͒͌̎̈́̓̇̇̒̃ͫ̆̄̑͠͏̫̳̬̮̲͓̘̣̲̟͡d̢͉͚̥̩̯̩̩͖̞̝ͤ̂̉ͫ̈́̅͝͠ͅͅe͒́͆̔̊͑̃͂ͣ͗̿͏̨̰̥̞̻͖̬͚̝͎͎̮͉̩̖͜͢͠ͅŗ̵̢̛̛͍̼͕͙̦̭͖̫ͩ̓̽̾̂̇̽͑̎̓͂ͤ̆̚ͅ.̸̏ͧͤͦ̂̄ͩ̕͡͏͍̺̲͖͔̹̯͓̟͔̤̭̺̥
  ̴͕̥͙̳̗̬͖̬͓̲͍͇̟͈͇̦̦ͨͬ̔ͮ̿̔ͯ̉̾̄̇ͨ͆ͬ̒ͣ͢͠
  ̷̜̭̤͖͚̜̤̞̻̥̜͓̅́̍͗͌͋͆͊t̡̨̘̗̯͎̹ͪ̈́̈́ͧ͊̊ͦ͗͂͂̿͋ͫ́͞h̡̛̭͙̱̜̭̞̪͎̻̖̹̞͙̺͊̍͛̈́̈́͢ͅe̴̢̱͚͈̪̘̲̼̺̹͈̱̝͚͍͛̓ͩ̇̈ͯ̉ͥͩ̊ͨ͛ͥ̽͛͌̂̚ ͌̊̒̎̓ͭ̄̀̽͏͕͈̱̬͍̳͍̯̣͔n̎͋̆̈́́̎̏͛ͥ̚҉̷̖̙͚͔̖͔͖͈̤̦̦͝͞eͪ̊̈́ͯͤ̂́ͯ͏̹̣̝̦̘͇̯̻͎̯̱̻̝͖̺̭̝̪͡͝ẕ̸͉̠̟̯̫̘̓̈́ͯ̿̿ͮ͐̑̐̌̆ͤ̃ͨ̈̾ͬ͜ͅp̡ͮ͐ͤͥ̓ͣ̎ͪ͐ͧ̐̐͌ͯ̏ͥͫ͛҉̤͔̜̜̱͉͙̬̙͓̫̟͉͎ͅȩ̸̵̢̘̼͔͍̻͕̝̘̈̾̌̔̍̑ͬ͗̐ͩ̊̉ͨ̓̚r̶͇̻̤͎̪̠̭̤̙̬̗͂͗̈́̈́̏͢͟͞ͅd̡̢ͦ͌ͫ̑̈́͛̂ͬ̐͒ͮ̒ͤ́ͬ͟͏̟̗̳͉̯͖͠i̷̛̺͇̖̩̯̝̺̣ͬ͑̑̏̇́̅̚͠a̢͉͕͉̱̤͇͇̹ͬͫ̔̽̇ͧͧ̔̔̈͛́͜n̵̷̹̤͚̝͉͖̙͕̺̙̪̭͓̪̺͈̭͙͗̔̊̄̉͂͒̃̊ͥ͢͟͝ͅ ̛̙̖̭͉̙̥̗͙̳͇̘͌̏̃͂ͥ̑̽ͪ͡h̦̦̪̙͎͓̦͖̩͔̭̓ͮͪ͊͛͛͠i̴̶̢̨̛͓̣̲̯̹̦͔͉̜̜̜̮̗͕͔ͫ̓̉͌ͭ̔͋ͪͅv̢̳̼̪̥̝̪͇̥̪̓̂͗͐̒̿̾͛̓ͩ̇̎ͮͩ̾ͩ́e̞̹͉̘͇͆̍͑ͣ͗̑ͥͫ̆͌͗͟͢-̧̝̥̰̈́̅̆̊̔͐ͭ͆̄m̽̋ͦ̍
 5. görsel
  yunowimnogood
  #978442 | 29/09/2016 01:38
  • illamunitae

 6. 4
  ───▄▄██▌█ ░░░░MM VAR DEDiLER░░░░░░░ ▐
  ▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░░Tırla geldik░░░░░░░░ ▐
  ███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌
  ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀
 7. görsel
  yunowimnogood
  #978461 | 29/09/2016 01:46
 8. 5
  ¶▅c●▄███████||▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅||█* :~ :► :► :► :► :►
  ▄██ ▲  █ █ ██▅▄▃▂
  ███▲ ▲ █ █ ███████
  ███████████████████████►
  ◥☼▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙☼◤
 9. görsel
  yunowimnogood
  #978466 | 29/09/2016 01:48
 10. 6
  ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♬ ♪♪ ♫ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♬ ♪♪ ♫ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♬ ♪♪ ♫ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ---> ✡
 11. görsel
  yunowimnogood
  #978470 | 29/09/2016 01:48
 12. 7
  ملات الر الذينسمية، و يتحدث بها أكثر من مليون شخص موزعين في حدود إسرائيل و الأراضي الفلسطينية، أما اللغة العبرية الكلاسيكية القديمة فإنها لم تعد مستخدمة كلغة حديث أو كلغة تعاملات رسمية إنما تستخدم كلغة دينية يستعملها المتدينين اليهود في تعاملاتهم في تعاملاتهم الدينية.أخذت اللغة العبرية العديد من الأسماء، و هي: لغة كنعان و هو اسم وارد في التوراة، و اللغة اليهودية كون أكثرية متحدثيها من اليهود مع قليل من الفلسطينيين، و اللغة المقدسة حيث تعتبر بالتوراة كلغة مقدسة؛ بسبب نزول التوراة بها، لكن أشهر الأسماء لها هو اللغة العبرية حيث سميت بهذا الاسم نسبة إلى العبرانيين الذين حلموا اللغة من بعد الكنعانيين.و قد سجل باللغة العبرية معظم أسفار التناخ، و قد أكتشف أن عبرية التناخ أو بما تسمى عبرية العهد القديم تشابه إلى حد كبير لغات قديمة تم اكتشافها في حفريات و منها، اللغة العمونية. و اللغة العبرية القديمة تعتبر هي نفسها لهجة مملكة يهوذا التي بقيت بعد زوال لهجة مملكة إسرائيل الشمالية. اليهودية كون أكثرية متحدثيها من اليهود مع قليل من الفلسطينيين، و اللغة المقدسة حيث تعتبر بالتوراة كلغة مقدسة؛ بسبب نزول التوراة بها، لكن أشهر الأسماء لها هو تشابه إلى حد كبير لغات قديمة تم اكتشافها في حفريات و منها، اللغة العمونية. و اللغة العبرية القديمة تعتبر هي نفسها لهجة مملكة يهوذا التي بقيت بعد زوال لهجة مملكة إسرائيل الشمالية. اليهودية كون أكثرية متحدثيها من اليهود مع قليل من الفلسطينيين، و اللغة المقدسة حيث فسهسمية، و يتحدث بها أكثر من مليون شخص موزفسهعين في حدود إسرائيل و الأراضي الفلسطينية، أما اللغة العبرية الكلاسيكية القديمة تعتبر اللغة العبرية حيث سميت بهذا الاسم نسبة إلى العبرانيين الذين حلموا اللغة من بعد الكنعانيين.و قد سجل باللغة العبرية معظم أسفا

  yani: bak kardeşim adım hasan basrallah 31 ağustos 1960'da güney beyrut'ta doğdum.1975 yılında lübnan iç savaşı sırasında ailemin memleketi olan güney lübnan'daki el bazuriye köyüne kaçtım. orada şii emel örgütüne katıldım. ırak'ta islam dini eğitimi gördüm. sonra lübnan'a dönerek emel örgütünün lideri abbas el-musavi'nin kurduğu okulda öğrenim gördüm. 1982 yılında israil'in lübnan'ı işgal etmesinden sonra hizbullah örgütüne katıldım ve hayatımı israil'i lübnan'dan atma amacına adadım. 1992 yılında abbas el-musavi'nin israil tarafından öldürülmesinden sonra hizbullah'ın genel sekreteri seçildim. 14 temmuz 2006 tarihinde 2006 israil-lübnan krizi sırasında benim birkaç saat önce ziyaret ettiğim büro israil'in attığı bombalarla imha edildi. ancak ben sağ olarak kurtulmayı başardım. sonra bu siteyle tanıştım. bu site her ne kadar beni savaşımdan ayırsa da bütün sinirlerimi alıyordu. ne zaman ki senin başlıklarınla karşılaştım hayatım çekilmez bir hale geldi. kabir azabı çekmeye başladım daha ölmeden. örgütümün yaptığı derin araştırmalar sonucu kimlik bilgilerine ve adresine ulaştım. en kısa zamanda büyük bir operasyonla dıbını gibmeye geleceğiz. tüm dost ve akrabalarınla helalleş, borçlerın varsa öde, kaza namazın varsa kıl. canlı bomba olup zütünde patlayacağım
 13. görsel
  yunowimnogood
  #978471 | 29/09/2016 01:49
 14. 8
  WWW HHH AAA TTT TTT HHH EEE FFF UUU CCC KKK
  WWW HHH AAA TTT TTT HHH EEE FFF UUU CCC KKK
  WWW HHH AAA TTT TTT HHH EEE FFF UUU CCC KKK
 15. 9
  ▅╰╱▔▔▔▔▔▔▔╲╯╯
  ▕▕╱╱╱╱╱╱╱╱╱╲╲╭╭
  ▕▕╱╱╱╱╱╱╱╱┛▂╲╲╭
  ╱▂▂▂▂▂▂╱╱┏▕╋▏╲╲
  ▔▏ ▂┗┓▂▕▔┛▂┏ ▂▕▔
  .▕▕╋▏▕╋▏▏'┏▏▕╋▏▏
 16. görsel
  yunowimnogood
  #978473 | 29/09/2016 01:50
 17. 10
  Kredi kartına hangi kanallardan başvurabilirim?
  Kredi kartı başvuru sonucumu nasıl öğrenebilirim?
  Kredi kartı hesap kesim tarihimi nasıl değiştirebilirim?
  Kredi kartı şifremi nasıl alabilirim?
  Kredi kartım çalındı/kayboldu ne yapmalıyım?
  Kart ücretinin yasal dayanağı var mı?
  Kredi kartı kart ücreti hangi dönemlerde alınır? Kart ücreti ne kadardır?
  Tüm asıl ve ek kartlarımız için kart ücreti ilk finansal işlemi sonrası kart ekstrenize yansıtılır, bundan sonraki dönemlerde ise kart ücretleri birer yıl sonra yansıtılmaktadır. Kart ücret bilgileri sitemizde yer alan Ürün ve Hizmet Ücretleri bölümünde yer almaktadır.
  Kredi kartı ekstre bilgilerimi nasıl öğrenebilirim?
  Harcama itirazımı nasıl iletebilirim?
  Asgari ödeme nasıl hesaplanır?
  Kredi kartı borcumu nasıl ödeyebilirim?
  Sanal Kart nedir? Nasıl sanal kart tanımlayabilirim?
  Sanal kart limitini nasıl değiştirebilirim?
  Kredi kartı ekstrelerim e-posta adresime neden ulaşmıyor?
  Kredi kartı limitimi nasıl arttırabilirim?
  Ek kart nedir?
  Nasıl ek kart çıkartabilirim?
  Ek kartımın limitini nasıl belirleyebilirim?
  Kredi kartımla güvenli e- ticaret işlemi yapabilir miyim?
 18. 11
  ˛°_██_*.。*./ ♥ .˛* .˛。.˛.*.★*anan*★ 。*
  ˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫*˛.* ˛_π_____.♥yanımda♥ ˛* ˛*
  .°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛. *。2012

  (... '•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛
 19. görsel
  yunowimnogood
  #978478 | 29/09/2016 01:51
 20. 12
  ╲╭━━━━╮╲╲╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
  ╲┃╭╮╭╮┃╲╲┃ çok komikmiş yönetici kardeş...
  ┗┫┏━━┓┣┛╲╰┳╮
  ╲┃╰━━╯┃━━━╯╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯
  ╲╰┳━━┳╯╲╲
  ╲╲┛╲╲┗ ╲╲╲╲
 21. görsel
  yunowimnogood
  #978482 | 29/09/2016 01:51
 22. 13
  2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313

  ASUS ASUSSSSSSSSSSSSSSSSS BOZUK CIKTI LAN BU ORORSPU COCUKLARIIIIIIIIIIIII
 23. 14
  ◄█▓▒۩۞۩ KURŞUNUM İMZAMDIR ۩۞░▒▓█►
 24. 15
  (¯'’•.¸*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*¸.•’´¯) günaydınnnn (¯'’•.¸*♫♪♥(✿◠‿◠)♥♫♪*¸.•’´¯)
 25. 16
  ………………….._,,---,,
  ………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,…………………………….._,,,---,,_
  ……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,***’’’’’’)" >---,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-,
  ……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-*’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’,
  ……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; |
  …………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘
  ………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘
  ………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’
  ………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’,
  ……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : :| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’,
  …………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : :| ; ; ; |
  ……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;|
  …………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-*~-, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;|
  ..…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;|
  ……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’*’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’,
  …….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’---,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
  ….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | . . . . . . ,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-,
  ……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . . . . .,’ ;,’ ; ; ; ;, ; ; ;,’-, ; ;,’ ‘’~--‘’’
  ………,’-*’’ ‘, ,-‘ ‘, ,,- ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ‘~-,,,-‘’ ; ,’ ; ; ; ; ‘, ;,-‘’ ; ‘, ,-‘,
  ……….,-‘’ ; ; ; ; ; ‘’ ; ; ;’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’-,,_ ; ; ; _,-‘ ; ; ; ; ; ;’-‘’ ; ; ; ‘’ ; ;’-,
  ……..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;¯¯’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-,
  ……,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,
  …..,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|..’-,_ ; ; ; , ; ; ; ; ; ‘,
  ….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’’,-~’ ; ; ; ; ; ,’
  …,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ;’---,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…..,-~’’ ; ; ; ; ; ; ,-
  …| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
  …’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,’….’, ; ; ; ; _,,-‘’
  ….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’…….’’~~’’¯
  …..’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;_,,-‘’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
  ………’’*’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
  ………..| ; ; ;¯¯’’’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,,-‘
  ………..’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘
  …………| ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
  …………’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~-,,___ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
  ………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘….’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
  ………..,’ ‘- ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’……….’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘,
  ……….,’ ; ;’ ; ; ; ; ; ; ,,-‘…………….’, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’,
  ………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’…………………’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
  ……..,’ ; ; ; ; ; ; ;,,-‘………………………’’, ; ; ; ; ; ; ; ; |
  ……..| ; ; ; ; ; ; ;,’…………………………,’ ; ; ; ; ; ; ; ;,’
  ……..| ; ; ; ; ; ; ,’………………………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,’’
  ……..| ; ; ; ; ; ;,’……………………….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
  ……..’,_ , ; , ;,’……………………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ,-‘
  ………’,,’,¯,’,’’|……………………….| ; ; ; ; ; ; ; ; ‘--,,
  ………….¯…’’………………………..’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~,,
  ……………………………………………’’-,, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’~-,,
  ………………………………………………..’’-, ; ; ; ; ; ,,_ ; ;’-,’’-,
  …………………………………………………..’, ; ; ; ; ; ; ‘-,__,--.
  ……………………………………………………’-, ; ; ;,,-~’’’ , ,|, |
  ………………………………………………………’’~-‘’_ , , ,,’,_/--‘
 26. görsel
  yunowimnogood
  #978490 | 29/09/2016 01:55
 27. 17
  ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ A
  ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ N
  ❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹ A
  ⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆ ★ N
  ❀ ♫ ♬ ♪ ♩ ♪ ❤ 。◕‿◕。 ☀ ツ
  ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ╰ ☆ ╮ ♥ ღ ☼
 28. 18
  SENİ ÇOK SEVİYORUM BİRTANEM
  ♥Aşk♥ebedidir.................*I♥.♥*I♥I*.................*I♥I*♥*I♥I*
  ♥Aşk♥sebebindir...........*I♥I*.......*I♥I*..........*I♥I*........*I♥I*
  ♥Aşk♥dönmemektir........*I♥I*...........*I♥I*...*I♥I*............*I♥I*
  ♥Aşk♥sahiplenmektir......*I ♥I*...............*I♥I.*................*I♥I*
  ♥Aşk♥pişmanlık değildir.....*I♥I*.............*I♥I*................*I♥I*
  ♥Aşk♥korkmadan sevmektir.. *I♥I*.........*(..)*............*I♥I*
  ♥Aşk♥hiç yalan söylememektir..*I♥I*.......................*I♥I*
  ♥Aşk♥geride bırakılanı üzmemektir.. *I♥I*..............*I♥I*
  ♥Aşk♥giderken kendisini götürmemektir..*I♥I*.....*I♥I*
  ♥Aşk♥kör gözlere bir nuru çok görmemektir....*I♥I*
  ♥Aşk♥ikirciklikten uzak değerlerini gizlemektir... *I♥I*
  ♥Aşk♥her şeye rağmen sevmektir sevileni özlemektir.. *
  ♥AŞ♥K---NE-KADAR-UZAK--OLUR-SAOLSUN--SEV-MEK-DİR... BIRTANEM
 29. 19
  (bkz: sabri bey napıyorsunuz )
 30. 20
  Ben de yapıcaammmm ^^

  I837837

  Ahahahaha... Çok eğlendim :)))))))
 31. görsel
 32. 21
  (bkz: saçıma girdi)
 33. görsel
  Shalafi
  #978709 | 29/09/2016 15:23
 34. 22
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░███░██░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░██░░░███░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░██░░░░░███░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░░
  ░░░░░███████░░░░░░░██░░░░░░░░░
  ░░█████░░░░░░░░░░░░░░███░██░░░
  ░██░░░░░████░░░░░░░░░░██████░░
  ░██░░████░░███░░░░░░░░░░░░░██░
  ░██░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░██░
  ░░██████████░███░░░░░░░░░░░██░
  ░░██░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░██░
  ░░███████████░░██░░░░░░░░░░██░
  ░░░░██░░░░░░░████░░░░░██████░░
  ░░░░██████████░██░░░░███░██░░░
  ░░░░░░░██░░░░░████░███░░░░░░░░
  ░░░░░░░█████████████░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 35. görsel
  PUTUK
  #978716 | 29/09/2016 15:27
 36. 23
  Iqwertyuıopğü
 37. görsel
  moot
  #978721 | 29/09/2016 15:33
 38. 24
  (҂'_´)
  (,︻╦╤─ ҉ - - -
  .. ..
  (﹋)
 39. görsel
  yunowimnogood
  #983193 | 06/10/2016 01:56
 40. 25
  hebele hübele hiphop kemeri bağlı yolcu var mı?
 41. görsel
  hac
  #983209 | 06/10/2016 02:20
tümünü gör